Nâng cấp Fedora 36 lên Fedora 37

 • Cập nhật phiên bản mới nhất của Fedora 36:

  sudo dnf upgrade --refresh
  
 • Khời động lại máy.

 • Cài đặt gói dnf-plugin-system-upgrade nếu nó chưa được cài đặt:

  sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
  
 • Tải các gói của Fedora 37:

  sudo dnf system-upgrade download --releasever=37
  
 • Bắt đầu nâng cấp. Máy sẽ bị khởi động lại:

  sudo dnf system-upgrade reboot
  
 • Đợi quá trình nâng cấp hoàn tất.

Tham khảo

https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/dnf-system-upgrade/

fedora 

Cài đặt Bumblebee cho NVIDIA Optimus trên Fedora

Bài đăng này đã lỗi thời. Bạn có thể xem hướng dẫn mới hơn tại đây

Nếu bạn không quan tâm đến việc chuyển qua lại giữa 2 card và muốn card NVIDIA luôn được sử dụng thì bạn có thể xem hướng dẫn này.

Cài đặt Bumblebee và NVIDIA driver

Thêm repo RPMFusion

$ sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
[Đọc tiếp]

Khôi phục grub cho Fedora

Khởi động vào live USB

Mount phân vùng muốn khôi phục grub (ví dụ /dev/sda1)

sudo mount /dev/sda1 /mnt
# Nếu thư mục /boot nằm ở một phân vùng riêng (giả sử /dev/sda2)
# phân vùng đó cũng phải được mount
# sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot
[Đọc tiếp]
grub  fedora