Cài đặt Bumblebee cho NVIDIA Optimus trên Fedora

Bài đăng này đã lỗi thời. Bạn có thể xem hướng dẫn mới hơn tại đây

Nếu bạn không quan tâm đến việc chuyển qua lại giữa 2 card và muốn card NVIDIA luôn được sử dụng thì bạn có thể xem hướng dẫn này.

Cài đặt Bumblebee và NVIDIA driver

Thêm repo RPMFusion

$ sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm

Bật repo copr chenxiaolong/bumblebee để cài Bumblebee

$ sudo dnf copr enable chenxiaolong/bumblebee

Cài các gói cần thiết

$ sudo dnf install akmod-nvidia acpi akmod-bbswitch bumblebee primus

Thêm người dùng hiện tại vào nhóm bumblebee

$ sudo gpasswd -a $USER bumblebee

Đặt cho service bumblebeed tự khởi động khi boot và tắt service nvidia-fallback

$ sudo systemctl enable bumblebeed
$ sudo systemctl mask nvidia-fallback

Khởi động lại máy.

.
Kiểm tra xem card rời có được chạy cùng Bumblebee hay không

$ primusrun glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
...

Cách dùng

Chạy chương trình với câu lệnh

 • Chỉ cần thêm primusrun phía trước câu lệnh.
  $ primusrun <command>
  
  # Ví dụ
  $ primusrun glxgears
  

Desktop entry

 • Mở file .desktop của ứng dụng bạn muốn chạy với card rời. Thông thường, những file này sẽ được đặt ở thư mục /usr/share/applications hoặc ~/.local/share/applications.
 • Tìm dòng Exec= và thêm primusrun phía trước câu lệnh ban đầu.
  Ex:
  ...
  Exec=primusrun blender
  ...
  

Steam game

 • Trong trang Library, bấm chuột phải vào game muốn sửa > Properties > SET LAUNCH OPTIONS…
 • Điền primusrun %command% trong ô lệnh khởi động và lưu lại.

.
Reference: https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/bumblebee/

Bài liên quan

comments powered by Disqus