Cấu hình proxy cho git

Đối với http và https protocol:

$ git config --global http.proxy $http_proxy
$ git config --global https.proxy $http_proxy

Đối với git protocol

 • Cài socat.
 • Tạo file /usr/bin/gitproxy với nội dung:
  #!/bin/sh
  
  proxy_host=<your_proxy_host>
  proxy_port=<your_proxy_port>
  proxy_user=<your_proxy_username>
  proxy_pass=<your_proxy_password>
  
  exec socat STDIO PROXY:$proxy_host:$1:$2,proxyport=$proxy_port,proxyauth=$proxy_user:$proxy_pass
  
 • Cấp quyền thực thi: sudo chmod +x /usr/bin/gitproxy
 • Cấu hình git: git config --global core.gitproxy gitproxy
 • Tắt xác thực SSL: git config --global http.sslverify false
git  proxy 

Bài liên quan

comments powered by Disqus