Cấu hình proxy cho git

Đối với http và https protocol:

$ git config --global http.proxy $http_proxy
$ git config --global https.proxy $http_proxy

Đối với git protocol

 • Cài socat.
 • Tạo file /usr/bin/gitproxy với nội dung:
  #!/bin/sh
  
  proxy_host=<your_proxy_host>
  proxy_port=<your_proxy_port>
  proxy_user=<your_proxy_username>
  proxy_pass=<your_proxy_password>
  
  exec socat STDIO PROXY:$proxy_host:$1:$2,proxyport=$proxy_port,proxyauth=$proxy_user:$proxy_pass
  
 • Cấp quyền thực thi: sudo chmod +x /usr/bin/gitproxy
 • Cấu hình git: git config --global core.gitproxy gitproxy
 • Tắt xác thực SSL: git config --global http.sslverify false
git  proxy 

Cấu hình proxy cho docker

Tạo một thư mục để chứa file cấu hình cho service docker

$ sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d

Thêm cấu hình proxy vào file /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf

[Service]
Environment="HTTP_PROXY=<your_proxy>"
Environment="HTTPS_PROXY=<your_proxy>/"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"

Cập nhật cấu hình và khởi động lại service

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart docker

Cấu hình proxy cho ssh

Cài đặt ncat

# Đối với Debian 8
$ sudo apt-get install nmap

# Đối với Debian 10
$ sudo apt install ncat

# Đối với họ Redhat
$ sudo yum install nmap-ncat
# hoặc
$ sudo dnf install nmap-ncat
[Đọc tiếp]
ssh  proxy