Cấu hình proxy cho docker

Tạo một thư mục để chứa file cấu hình cho service docker

$ sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d

Thêm cấu hình proxy vào file /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf

[Service]
Environment="HTTP_PROXY=<your_proxy>"
Environment="HTTPS_PROXY=<your_proxy>/"
Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1"

Cập nhật cấu hình và khởi động lại service

$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart docker