Cấu hình proxy cho ssh

Cài đặt ncat

# Đối với Debian 8
$ sudo apt-get install nmap

# Đối với Debian 10
$ sudo apt install ncat

# Đối với họ Redhat
$ sudo yum install nmap-ncat
# hoặc
$ sudo dnf install nmap-ncat

Thêm cấu hình ncat vào file ~/.ssh/config (tạo mới nếu file không tồn tại)

# Đối với họ Debian
Host <destination-host>
    ProxyCommand    ncat --proxy <proxy_host>:<proxy_port> --proxy-auth <username>:<password> %h %p

# Đối với họ Redhat
Host <destination-host>
    ProxyCommand    nc --proxy <proxy_host>:<proxy_port> --proxy-auth <username>:<password> %h %p

Bỏ qua tùy chọn --proxy-auth <username>:<password> nếu proxy không yêu cầu đăng nhập.

ssh  proxy 

Bài liên quan

comments powered by Disqus