Bắt đầu với Mosh

Mosh là gì

Mosh là một công cụ thay thế cho SSH terminal.

Mosh không lắng nghe trên network port hay xác thực người dùng. Mosh client đăng nhập máy chủ thông qua SSH sau đó khởi chạy mosh-server trên máy chủ và kết nối với nó thông qua UDP.

[Đọc tiếp]
mosh  ssh 

Cấu hình proxy cho ssh

Cài đặt ncat

# Đối với Debian 8
$ sudo apt-get install nmap

# Đối với Debian 10
$ sudo apt install ncat

# Đối với họ Redhat
$ sudo yum install nmap-ncat
# hoặc
$ sudo dnf install nmap-ncat
[Đọc tiếp]
ssh  proxy