Đăng nhập SSH không cần nhập mật khẩu

Nếu khóa ssh (~/.ssh/id_rsa*) không tồn tại, tạo khóa mới với lệnh:

$ ssh-keygen

Copy khóa công khai tới máy muốn truy cập:

$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub <user>@<remote-host>
ssh 

Bài liên quan

comments powered by Disqus