Bắt đầu với Mosh

Mosh là gì

Mosh là một công cụ thay thế cho SSH terminal.

Mosh không lắng nghe trên network port hay xác thực người dùng. Mosh client đăng nhập máy chủ thông qua SSH sau đó khởi chạy mosh-server trên máy chủ và kết nối với nó thông qua UDP.

Tại sao mình dùng Mosh

Mosh không kết thúc phiên làm việc khi bị mất mạng hay sleep máy. Điều này có nghĩa là mình không phải ssh đi ssh lại mỗi lần mạng chập chờn.

Cài đặt

Mosh cần được cài đặt trên cả máy khách và máy chủ.

Cách sử dụng

Đăng nhập tới máy khác

Ví dụ

Chạy một lệnh trên máy remote

mosh [email protected] -- remote-command

Ví dụ

mosh [email protected] -- tmux a

Chạy tổ hợp lệnh phức tạp trên máy remote

mosh [email protected] -- /bin/sh -c 'command1; command 2'

Ví dụ

mosh [email protected] -- /bin/sh -c 'if [ -z "$TMUX" ]; then tmux a || tmux new -s default; fi'
mosh  ssh 

Bài liên quan

comments powered by Disqus