Mount phân vùng trong một file image

Cách 1: losetup

Với những phiên bản mới hơn của losetup, chúng ta có thể dễ dàng liên kết file image tới một loop device như sau:

$ sudo losetup --show -Pf <imagefile>
/dev/loop0

Output trả ra device đã được map với file. Phân vùng của file image giờ có thể được mount tương tự như mount phân vùng ổ cứng. Ví dụ:

$ sudo mount /dev/loop0p1 /mnt

Loop device có thể được giải phóng khỏi file image bằng option --detach.
Ví dụ: sudo losetup --detach /dev/loop0.

Cách 2: qemu-nbd

Nạp module nbd

$ sudo modprobe nbd max_part=16

Kết nối /dev/nbd0 tới file image

$ sudo qemu-nbd -c /dev/nbd0 <imagefile>

Cập nhật bảng phân vùng

$ sudo partprobe /dev/nbd0

Mount phân vùng của file image

$ sudo mount /dev/nbd0p1 /mnt
qemu 

Bài liên quan

comments powered by Disqus