Mount phân vùng trong một file image

Cách 1: losetup

Với những phiên bản mới hơn của losetup, chúng ta có thể dễ dàng liên kết file image tới một loop device như sau:

$ sudo losetup --show -Pf <imagefile>
/dev/loop0

Output trả ra device đã được map với file. Phân vùng của file image giờ có thể được mount tương tự như mount phân vùng ổ cứng. Ví dụ:

$ sudo mount /dev/loop0p1 /mnt
[Đọc tiếp]
qemu