Sử dụng vim làm pager

Giống như việc dùng less mà vẫn có syntax highlight.

Để đọc từ pipe:

$ alias less="vim -u /usr/share/vim/vim*/macros/less.vim -"

Để đọc từ file:

$ alias fless="vim -u /usr/share/vim/vim*/macros/less.vim"
vim 
comments powered by Disqus