Sử dụng nhiều proxy cùng lúc trên Firefox

 • Tạo một file proxy.pac với nội dung:

  function FindProxyForURL(url, host) {
  	var proxy1 = "PROXY 1st.proxy.com:port"; // <-- Update here
  	var proxy2 = "PROXY 2nd.proxy.com:port"; // <-- Update here
  	var no_proxy = "DIRECT";
  
  	var proxy2_hosts = ["*example.com"];      // <-- Update here
  	var no_proxy_hosts = ["127.0.0.1","localhost"]; // <-- Update here
  
  	for (i = 0; i < no_proxy_hosts.length; i++) {
  		if (shExpMatch(host, no_proxy_hosts[i])) return no_proxy;
  	}
  
  	for (i = 0; i < proxy2_hosts.length; i++) {
  		if (shExpMatch(host, proxy2_hosts[i])) return proxy2;
  	}
  
  	return proxy1;
  }
  
 • Mở Firefox Preferences -> Network Settings.

 • Chọn Automatic proxy configuration URL.

 • Điền đường dẫn tới file proxy.pac: file:///path/to/proxy.pac

 • Reload.

 • OK.

Bài liên quan

comments powered by Disqus