Cài đặt và sử dụng NVIDIA Optimus trên Fedora

Gỡ các gói liên quan đến bumblebee và nvidia driver từ rpmfusion nếu đã được cài đặt trước đó.

$ sudo dnf remove *nvidia* akmod-bbswitch bumblebee primus

Thêm repo negativo17:

$ sudo dnf config-manager --add-repo=https://negativo17.org/repos/fedora-nvidia.repo

Cài NVIDIA driver:

$ sudo dnf install nvidia-driver nvidia-driver-libs.i686

Tạo wrapper script /usr/local/bin/prime:

#!/bin/bash

export __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1
export __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia

$@

Để chạy một chương trình với card NVIDIA, ta chỉ cần thêm prime trước câu lệnh:

$ prime <program>

Chúng ta có thể kiểm tra card rời có được bật thành công hay không với lệnh glxinfo:

$ glxinfo | grep vendor        # chạy với card igpu
server glx vendor string: SGI
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center

$ prime glxinfo | grep vendor  # chạy với card NVIDIA
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation

Bài liên quan

comments powered by Disqus