Cài đặt AMDGPU HiP, OpenCL trên Fedora 36

 1. Bạn có thể tải amdgpu installer tại https://www.amd.com/en/support. Lưu ý lựa chọn đúng mẫu card của bạn.

 2. Tải Radeon™ Software for Linux® installer version … for RHEL/CentOS 9.0.
  Chúng ta sẽ nhận được 1 file rpm: amdgpu-install-....el9.noarch.rpm.

 1. Cài amdgpu installer.

  $ sudo dnf install amdgpu-install-....el9.noarch.rpm
  
  $ rpm -lq amdgpu-install
  /etc/amdgpu-install
  /etc/amdgpu-install/rocm.gpg.key
  /etc/yum.repos.d/amdgpu.repo
  /etc/yum.repos.d/rocm.repo
  /usr/bin/amdgpu-install
  /usr/share/amdgpu-install
  /usr/share/amdgpu-install/AMDGPUPROEULA
  

  Gói này cung cấp 1 file script : amdgpu-install, và 2 repos: amdgpu.reporocm.repo.

 2. Sửa baseurl trong /etc/yum.repos.d/amdgpu*.repo, đổi $amdgpudistro thành 9.0:

  $ sed -i -e "s#\$amdgpudistro#9.0#g" /etc/yum.repos.d/amdgpu*.repo
  
 3. Đổi phiên bản của repo rocm sang 5.3 nếu nó đang là 5.2, bởi vì phiên bản 5.2 không còn tồn tại nữa:

  $ sudo sed -i -e "s#5\.2#5.3#g" /etc/yum.repos.d/rocm.repo
  
 4. Bật repo rocm.

  $ sudo dnf config-manager --enable rocm
  
 5. Cài hipopencl.

  $ amdgpu-install --no-dkms --usecase=hip,opencl
  
 6. Xong. Giờ mở Blender (>= 3.2) lên và kiểm tra xem HiP đã xuất hiện trong Cycle chưa.

Tham khảo

https://www.amd.com/en/support/kb/faq/amdgpu-installation

Bài liên quan

comments powered by Disqus