Tạo thư mục chứa file không phân biệt chữ hoa - chữ thường trong Linux

Cài đặt ciopfs

 1. Tải source code của package tại https://github.com/martanne/ciopfs.

 2. Cài dependencies.
  Fedora:

  $ sudo dnf install make gcc fuse-devel glib2-devel libattr-devel
  

  Debian:

  $ sudo apt install make gcc libfuse-dev libglib2.0-dev libattr1-dev
  
 3. Build và cài đặt.

  $ make && make install
  

Tạo thư mục không phân biệt chữ hoa - thường

 1. Tạo hai thư mục: một thư mục để chứa dữ liệu thật (case-sensitive), thư mục còn lại là mount point (case-insensitive).

  $ mkdir .data-real data
  
 2. Mount .data-real vào data với ciopfs.

  $ sudo ciopfs .data-real data
  

Xong. Giờ chúng ta có thể sử dụng thư mục data để chứa file mà không cần quan tâm đến chữ hoa, chữ thường trong tên file.

Tự động mount lúc boot

Thêm vào file /etc/fstab dòng sau:

/path/to/.data-real	/path/to/data	ciopfs	allow_other,default_permissions,use_ino,attr_timeout=0	0	0

Tham khảo

https://www.brain-dump.org/projects/ciopfs/

linux 
comments powered by Disqus