Cài đặt AMDGPU HiP, OpenCL trên Fedora 40

 1. Tải bộ cài đặt amdgpu từ https://www.amd.com/en/support/linux-drivers

 2. Trong mục “RHEL x86 64-Bit”, chọn tải xuống Radeon™ Software for Linux® version xx.yy.z for RHEL 9.x.
  Bản sẽ tải được một file với tên là: amdgpu-install-xxxyyyzzz.el9.noarch.rpm.

 1. Cài bộ cài đặt amdgpu.

  $ sudo dnf install amdgpu-install-....el9.noarch.rpm
  
  $ rpm -lq amdgpu-install
  /etc/amdgpu-install
  /etc/amdgpu-install/amdgpu-setup.conf
  /etc/amdgpu-install/rocm.gpg.key
  /etc/yum.repos.d/amdgpu.repo
  /etc/yum.repos.d/rocm.repo
  /usr/bin/amdgpu-install
  /usr/bin/amdgpu-setup
  /usr/share/amdgpu-install
  /usr/share/amdgpu-install/AMDGPUPROEULA
  /usr/share/amdgpu-install/amdgpu.repo.template
  /usr/share/amdgpu-install/orig
  /usr/share/amdgpu-install/orig/amdgpu.repo
  /usr/share/amdgpu-install/orig/rocm.repo
  /usr/share/amdgpu-install/rocm.repo.template
  
 2. Sửa baseurl trong file /etc/yum.repos.d/amdgpu*.repo, đổi $amdgpudistro thành 9.3:

  $ sed -i -e "s#\$amdgpudistro#9.3#g" /etc/yum.repos.d/amdgpu*.repo
  
 3. Bật rocm repo (nếu chưa được bật)

  $ sudo dnf config-manager --enable rocm
  
 4. Cài đặt hip và opencl

  $ amdgpu-install --no-dkms --usecase=hip,opencl
  

  Lưu ý tùy chọn --no-dkms rất quan trọng vì nó sẽ dùng open source driver thay vì driver của AMD.

 5. Xong. Giờ mở Blender (>= 3.2) lên và kiểm tra xem HiP đã được bật hay chưa.
  Lưu ý nếu Blender không bật được HIP, thử tải Blender trực tiếp từ trang chủ của Blender thay vì dùng gói trong repo.

References

https://rocm.docs.amd.com/projects/install-on-linux/en/latest/how-to/amdgpu-install.html

Bài liên quan

comments powered by Disqus