Cấu hình Bridged Wireless Access Point cho Raspberry Pi 4

                     +- RPi -------+
                   +---+ 10.10.0.2  |     +- Laptop ----+
                   |  |   WLAN AP +-))) (((-+ WLAN Client |
                   |  | Bridge   |     | 10.10.0.5  |
                   |  +-------------+     +-------------+
         +- Router ----+   |
         | Firewall  |   |  +- PC#2 ------+
(Internet)---WAN-+ DHCP server +-LAN-+---+ 10.10.0.3  |
         |  10.10.0.1 |   |  +-------------+
         +-------------+   |
                   |  +- PC#1 ------+
                   +---+ 10.10.0.4  |
                     +-------------+

Cài các gói phụ thuộc

sudo apt install -y hostapd
sudo systemctl unmask hostapd
sudo systemctl enable hostapd

Cấu hình bridge interface

Tạo file /etc/systemd/network/bridge-br0.netdev và thêm nội dung sau để tạo br0 interface:

[NetDev]
Name=br0
Kind=bridge

Tạo file /etc/systemd/network/br0-member-eth0.network và thêm nội dung sau để gán eth0 vào br0:

[Match]
Name=eth0

[Network]
Bridge=br0

Bật service systemd-networkd tự động chạy khi khởi động máy:

sudo systemctl enable systemd-networkd

Cấu hình IP cho bridge

Dùng dhcpcd để tự động lấy ip cho bridge interface nhưng không cấp riêng cho wlan0eth0.

Thêm nội dung sau vào file /etc/dhcpcd.conf:

denyinterfaces wlan0 eth0
interface br0

Gỡ khóa wireless device

sudo rfkill unblock wlan

Cấu hình AP

Mở file /etc/hostapd/hostapd.conf và sửa như sau:

country_code=US
interface=wlan0
bridge=br0
ssid=YOUR_SSID
hw_mode=g
channel=7
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=YOUR_PASSWORD
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP

Đổi YOUR_SSIDYOUR_PASSWORD sang giá trị bạn mong muốn.

Khởi động lại máy

sudo reboot

Tham khảo

Bài liên quan

comments powered by Disqus