Cấu hình Raspberry Pi 4 thành Wireless Access Point



                     +- RPi -------+
                   +---+ 192.168.1.2 |     +- Laptop ----+
                   |  |   WLAN AP +-))) (((-+ WLAN Client |
                   |  | 192.168.3.1 |     | 192.168.3.2 |
                   |  +-------------+     +-------------+
         +- Router ----+   |
         | Firewall  |   |  +- PC#1 ------+
(Internet)---WAN-+ DHCP server +-LAN-+---+ 192.168.1.3 |
         | 192.168.1.1 |   |  +-------------+
         +-------------+   |
                   |  +- PC#2 ------+
                   +---+ 192.168.1.4 |
                     +-------------+

Cài các gói cần thiết

$ sudo apt install -y hostapd dnsmasq \
           netfilter-persistent iptables-persistent
$ sudo systemctl unmask hostapd
$ sudo systemctl enable hostapd
$ sudo systemctl enable dnsmasq

Cấu hình wireless interface

Với wlan0 là tên của wireless interface, sửa file /etc/dhcpcd.conf như sau:

interface wlan0
  static ip_address=192.168.3.1/24
  nohook wpa_supplicant

Bật ip forward

Tạo file /etc/sysctl.d/routed-ap.conf với nội dung:

net.ipv4.ip_forward=1

Thêm firewall rule

$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 
$ sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 
$ sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
$ sudo iptables -A INPUT -j ACCEPT
$ sudo iptables -A OUTPUT -j ACCEPT

Lưu những rule hiện tại để load tự động ở những lần khởi động tới:

$ sudo netfilter-persistent save

Cấu hình DHCP và DNS

Sửa file /etc/dnsmasq.conf như sau:

interface=wlan0
dhcp-range=192.168.3.2,192.168.3.10,255.255.255.0,24h
domain=wlan
address=/gw.wlan/192.168.3.1

Cấu hình hostap

Sửa file /etc/hostapd/hostapd.conf như sau:

country_code=US
interface=wlan0
ssid=HOTSPOTNAME
hw_mode=g
channel=7
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
wpa_passphrase=SECRETPASSWORD
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP

Đặt tên và mật khẩu cho hotspot tại dòng ssid=wpa_passphrase=.

Khởi động lại Pi

$ sudo reboot

Tham khảo

comments powered by Disqus