Lấy patch file của một commit trên github

Để lấy patch file của một commit trên github, chúng ta chỉ cần thêm đuôi .patch vào sau đường link của commit đó (bỏ đi những tham số kiểu như ?diff=unified).

  • Cấu trúc của một đường link cho patch file sẽ là: https://github.com/<owner>/<repo>/commit/<commit_id>.patch

  • Ví dụ đường link để lấy patch file cho commit
    https://github.com/dothanhtrung/godebian/commit/cf0495a9e2f5996fbb3e00f21e92b9aa259a6c2b

    https://github.com/dothanhtrung/godebian/commit/cf0495a9e2f5996fbb3e00f21e92b9aa259a6c2b.patch

github 
comments powered by Disqus