Cài đặt Bumblebee cho NVIDIA Optimus trên Fedora

Bài đăng này đã lỗi thời. Bạn có thể xem hướng dẫn mới hơn tại đây

Nếu bạn không quan tâm đến việc chuyển qua lại giữa 2 card và muốn card NVIDIA luôn được sử dụng thì bạn có thể xem hướng dẫn này.

Cài đặt Bumblebee và NVIDIA driver

Thêm repo RPMFusion

$ sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
[Đọc tiếp]