Cài đặt driver NVIDIA cho Fedora

Bài đăng này đã lỗi thời. Bạn có thể xem hướng dẫn mới hơn tại đây

Cài driver

Thêm repo nvidia từ https://negativo17.org

$ sudo dnf config-manager --add-repo=https://negativo17.org/repos/fedora-nvidia.repo

Cài driver NVIDIA và thư viện 32 bit

$ sudo dnf install nvidia-driver nvidia-driver-libs.i686

Cấu hình DM

Tạo file script /usr/bin/xrandr-nvidia với nội dung

#!/bin/sh
xrandr --setprovideroutputsource modesetting NVIDIA-0
xrandr --auto

và cấp quyền thực thi

$ sudo chmod +x /usr/bin/xrandr-nvidia

Đối với SDDM, thêm file trên vào /etc/sddm/Xsetup

#!/bin/sh
# Xsetup - run as root before the login dialog appears
/usr/bin/xrandr-nvidia

Đối với LightDM, thêm xrandr-nvidia vào đoạn [Seat:*] trong file /etc/lightdm/lightdm.conf

...
[Seat:*]
display-setup-script=/etc/lightdm/xrandr-nvidia
...

Bài liên quan

comments powered by Disqus