Khôi phục grub cho Fedora

Khởi động vào live USB

Mount phân vùng muốn khôi phục grub (ví dụ /dev/sda1)

sudo mount /dev/sda1 /mnt
# Nếu thư mục /boot nằm ở một phân vùng riêng (giả sử /dev/sda2)
# phân vùng đó cũng phải được mount
# sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot

Chroot

sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo chroot /mnt

Cài lại grub

grub2-install --boot-directory=/boot /dev/sda
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
# If EFI
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/fedora/grub.cfg

Khởi động lại máy

grub  fedora 

Bài liên quan

comments powered by Disqus