Bắt đầu với Debian chroot

Tạo một Debian chroot

$ sudo debootstrap <code name> <chroot folder> <apt repo URL>

# Ví dụ
$ sudo debootstrap buster ./chroot-buster http://deb.debian.org/debian

Mount những thư mục cần thiết

$ sudo mount -t devtmpfs none chroot-buster/dev
$ sudo mount -t devpts none chroot-buster/dev/pts
$ sudo mount -t tmpfs none chroot-buster/dev/shm
$ sudo mount -t proc none chroot-buster/proc
$ sudo mount -t sysfs none chroot-buster/sys

Nhảy vào chroot

$ sudo chroot chroot-buster

Mẹo: Mặc định bạn sẽ truy cập vào chroot với quyền root. Nếu muốn truy cập như một user thường (ex: steve)

$ sudo -S chroot chroot-buster /bin/bash -c "cd /home/steve; su steve"

Bài liên quan

comments powered by Disqus