Khôi phục grub cho Fedora

Khởi động vào live USB

Mount phân vùng muốn khôi phục grub (ví dụ /dev/sda1)

sudo mount /dev/sda1 /mnt
# Nếu thư mục /boot nằm ở một phân vùng riêng (giả sử /dev/sda2)
# phân vùng đó cũng phải được mount
# sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot
[Đọc tiếp]
grub  fedora