Bật chế độ ban đêm với xrandr

Tạo một file script night_mode

#!/bin/sh

night_mode() {
    xrandr --output VGA-1 --gamma $1 --brightness $2
}
case $1 in
  off) night_mode 1:1:1 1.0 ;;
  *) night_mode 1:0.85:0.6 1.0 ;;
esac

Câp quyền thực thi cho file

$ chmod +x night_mode

Để bật chế độ ban đêm, chạy ./night_mode./night_mode off để tắt.

Bạn có thể đặt file vào /usr/bin để gọi lệnh night_mode.