Bật Application Launcher trên Latte Dock bằng phím tắt Window

 • Bấm chuột phải vào dock > Layouts > Configure…
 • Trong cửa sổ Settings, chuyển tới tab Preferences
 • Trong mục Actions > Chọn Press ⌘ to activate Application Launcher

Hoặc

 • Mở file ~/.config/kwinrc lên và thêm đoạn sau:

  ...
  [ModifierOnlyShortcuts]
  Meta=org.kde.lattedock,/Latte,org.kde.LatteDock,activateLauncherMenu
  ...
  
 • Reload KWin:

  $ qdbus org.kde.KWin /KWin reconfigure
  

  Github QA

comments powered by Disqus