Tạo GPG key với text file

Tạo 1 file text tên là gpg_gen_key với đầy đủ thông tin cho việc tạo key:

Key-Type: 1
Key-Length: 2048
Subkey-Type: 1
Subkey-Length: 2048
Name-Real: My Name
Name-Email: [email protected]
Expire-Date: 0
Passphrase: secretpass

Tiến hành tạo key từ file text trên:

gpg --batch --gen-key gpg_gen_key
gpg 
comments powered by Disqus