Hiển thị tab Firefox trên nhiều dòng

  1. Truy cập about:config, bật tùy chọn toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets.
  2. Truy cập about:support > Profile Directory > Open Directory. Cửa sổ thư mục profile sẽ bật ra.
  3. Trong thư mục profile, tạo thư mục chrome nếu chưa tồn tại.
  4. Trong thư mục chrome, tạo file userChrome.css.
  5. Copy nội dung từ file multi-row_tabs.css vào file userChrome.css.
  6. Khởi động lại Firefox.
firefox  css 

Bài liên quan

comments powered by Disqus