Manpage dành cho người lười

TLDR

Phiên bản web

Chọn một phiên bản client bạn muốn rồi cài nó lên máy.

Cách dùng:

$ tr bc
 Calculator.

 Run calculator in interactive mode using the standard math library:

   bc -l

 Calculate the result of an expression:

   bc <<< "(1 + 2) * 2 ^ 2"

 Calculate expression and force number of decimal places to 10:

   bc <<< "scale=10; 5 / 3"

 Calculate expression with sine and cosine using mathlib:

   bc -l <<< "s(1) + c(1)"

CHEAT.SH

Tạo script /usr/bin/cheat và cấp quyền thực thi:

$ sudo vi /usr/bin/cheat
#!/bin/sh

curl cheat.sh/$1

$ sudo chmod +x /usr/bin/cheat

Cách dùng:

$ cheat bc
# bc
# Calculator.

# Run calculator in interactive mode using the standard math library:
bc -l

# Calculate the result of an expression:
bc <<< "(1 + 2) * 2 ^ 2"

# Calculate expression and force number of decimal places to 10:
bc <<< "scale=10; 5 / 3"

# Calculate expression with sine and cosine using mathlib:
bc -l <<< "s(1) + c(1)"

Bài liên quan

comments powered by Disqus