Làm quen với tmux

image

Cấu hình

Cấu hình cho tmux có thể được thêm vào file $HOME/.tmux.conf.

Phím tắt

 • Reload .tmux.conf

  Reload file cấu hình với phím tắt Ctrl-b r:

  bind-key r source ~/.tmux.conf
  
 • Cửa sổ gần đây
  Mặc định phím tắt cho việc nhảy đến cửa sổ gần đây là Ctrl-b l, nhưng để cho nhanh hơn chúng ta có thể chuyển nó sang Ctrl-b-b:

  bind-key C-b last-window
  
 • Chuyển khung
  Thông thường để chuyển đến các khung khác nhau trong cùng cửa sổ, ta thường dùng phím tắt Ctrl-b ArrrowKey, để bớt số lượng phím cần bấm chúng ta có thể thêm phím tắt Alt-ArrowKey cho việc này:

  bind -n M-Left select-pane -L
  bind -n M-Right select-pane -R
  bind -n M-Up select-pane -U
  bind -n M-Down select-pane -D
  

Giao diện

Cho thanh status bar dễ nhìn hơn chút

set -g status-justify left
set -g status-style "bg=colour0"
set -ag status-style "fg=colour7"
set -g status-left ''

set -g status-right "'#H'  #[fg=colour15]#(date +"%H:%M") "
set -ag status-right "#[fg=colour15]#(date +"%d/%m")#[fg=colour8] #(date +"%Y") "

set -g window-status-current-format "#[fg=colour15] #F#I:#W#F "
set -g window-status-format "#[fg=colour8] #F#I:#W#F "

set -g default-terminal "screen-256color"

Chức năng thường dùng

Câu lệnh / Phím tắt Hành động
tmux Bắt đầu một phiên mới
tmux new -s saymyname Bắt đầu một phiên mới với tên saymyname
Ctrl-b ? Xem tất cả các phím tắt khả dụng
Ctrl-b c Tạo cửa sổ mới
Ctrl-b , Đổi tên cửa sổ
Ctrl-b 1 Nhảy đến cửa sổ 1
Ctrl-b-b Nhảy đến cửa sổ gần đây
Ctrl-b " Chia đôi cửa sổ theo chiều ngang
Ctrl-b % Chia đôi cửa sổ theo chiều dọc
Ctrl-b ArrowKey, Alt-ArrowKey Nhảy sang khung tương ứng theo phím mũi tên
Ctrl-b ESC-[1-5] Đổi layout của khung sang tương ứng với các layout từ 1 đến 5
Ctrl-b z Bật tắt chế độ phóng to của khung hiện tại
Ctrl-b [ Đổi sang chế độ cuộn (bấm ‘q’ để thoát chế độ cuộn)
Ctrl-b d Nhảy ra khỏi phiên
tmux ls Xem tất cả các phiên hiện có
tmux a Nhảy vào phiên gần đây
tmux a -t saymyname Nhảy vào phiên có tên saymyname
tmux 
comments powered by Disqus