Tính md5sum của nhiều dòng trong một file

Sử sed để lấy nội dung mong muốn và md5sum để tính mã checksum

$ sed -n <begin_line>,<end_line>p <file_name> | md5sum

Ví dụ, để tính checksum từ dòng 2 tới dòng 15 trong một file có tên là sample.txt

$ sed -n 2,15p sample.txt | md5sum
sed  md5sum