[Rust Book] 1.1. Bắt đầu với Rust - Cài đặt

Cài đặt

Bước đầu tiên là cài đặt Rust. Chúng ta sẽ tải Rust thông qua rustup, một công cụ dòng lệnh dành cho việc quản lý các phiên bản Rust và các công cụ liên quan. Bạn sẽ cần kết nối internet trong quá trình cài.

Chú ý: Nếu không thích sử dụng rustup vì một vài lý do nào đó, bạn có thể tham khảo những cách cài đặt khác.

Những bước sau đây cài đặt phiên bản stable mới nhất của trình biên dịch Rust. Tính ổn định của Rust bảm đảm rằng tất cả các ví dụ biên dịch trong cuốn sách sẽ tiếp tục biên dịch với các phiên bản Rust mới hơn. Output có thể khác một chút giữa các phiên bản, bởi Rust thường xuyên cải thiện các cảnh báo và tin nhắn lỗi. Nói cách khác, bất kì phiên bản ổn định mới hơn nào của Rust mà bạn cài đặt bằng những bước này sẽ hoạt động đúng theo nội dung của cuốn sách này.

Chú thích cho dòng lệnh

Trong chương này và xuyên suốt cuốn sách, một số câu lệnh sẽ được chạy trong terminal. Những dòng mà bạn cần nhập trong terminal đều bắt đầu với $. Bạn không cần phải gõ ký tự $; nó biểu thị sự bắt đầu của mỗi câu lệnh. Những dòng không bắt đầu với $ thường là biểu thị output của câu lệnh trước đó. Ngoài ra, ví dụ của PowerShell sẽ sử dụng > thay vì $.

Cài đặt rustup trên Linux hay macOS

Nếu bạn đang sử dụng Linux hay macOS, mở terminal lên và nhập câu lệnh sau:

$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Câu lệnh sẽ tải một script và bắt đầu quá trình cài đặt công cụ rustup, thứ sẽ cài đặt phiên bản stable mới nhất của Rust. Bạn có thể bị yêu cầu nhập mật khẩu. Nếu quá trình cài đặt thành công, sẽ có thông báo sau hiện ra:

Rust is installed now. Great!

Bạn cũng sẽ cần có một linker, một chương trình được Rust sử dụng để nối các output đã được biên dịch thành một file. Khả năng cao là các bạn đã có sẵn một linker nào đó trong máy. Nếu bạn gặp các lỗi về linker, bạn nên cài trình biên dịch C, nó đã bao gồm sẵn linker. Một trình biên dịch C cũng rất hữu ích bởi một số gói phổ biến của Rust phụ thuộc vào code C và sẽ cần một trình biên dịch C.

Trên macOS, các bạn có thể cài trình biên dịch C với lệnh:

$ xcode-select --install

Người dùng Linux nên cài đặt GCC hoặc Clang, tùy theo tài liệu của distribution. Ví dụ, nếu bạn dùng Ubuntu, bạn có thể cài gói build-essential.

Cài đặt rustup trên Windows

Đối với Windows, bạn đi tới https://www.rust-lang.org/tools/install và làm theo hướng dẫn cài đặt Rust. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ nhận được một thông báo nói rằng bạn sẽ cần C++ build tools for Visual Studio 2013 hoặc mới hơn. Cách dễ nhất để có được những build tool này là cài đặt Build Tools for Visual Studio 2019. Khi được hỏi về các mục muốn cài đặt, hãy chắc rằng “C++ build tools” đã được chọn cùng với Windows 10 SDK và gói ngôn ngữ.

Phần còn lại của cuốn sách này sử dụng những câu lệnh có thể hoạt động cả trong cmd.exe và PowerShell. Nếu có khác, chúng sẽ được giải thích nên sử dụng cái nào.

Cập nhật và Gỡ bỏ

Sau khi bạn đã cài Rust thông qua rustup, bạn có thể dễ dàng cập nhật tới phiên bản mới nhất. Trong shell của bạn, chạy đoạn mã cập nhật sau:

$ rustup update

Để gỡ bỏ Rust và rustup, chay đoạn mã sau trong shell của bạn:

$ rustup self uninstall

Gỡ rối

Để kiểm tra liệu bạn đã cài Rust một cách chính xác hay chưa, mở shell lên và nhập dòng sau:

$ rustc --version

Bạn sẽ thấy số phiên bản, commit hash, và ngày commit của phiên bản ổn định mới nhất đã được phát hành theo định dạng sau:

rustc x.y.z (abcabcabc yyyy-mm-dd)

Nếu bạn nhìn thấy thông tin này, bạn đã cài đặt Rust thành công! Nếu không nhìn thấy thông tin này và bạn đang trên Windows, kiểm tra xem Rust đã nằm trong biến hệ thống %PATH% của bạn hay chưa. Nếu tất cả đã cài đặt đúng mà Rust vẫn không hoạt động, bạn có thể tìm sự trợ giúp ở một số forum. Dễ nhất là ở kênh #beginners trên Discord chính thức của Rust. Tại đó, bạn có thể chat với những Rustaceans khác (nickname của chúng ta), họ có thể giúp bạn. Những nguồn hữu dụng khác đó là Rust users forumStack Overflow.

Tài liệu trong máy

Bản cài đặt của Rust đồng thời cũng chứa một bản sao của tài liệu, bạn hoàn toàn có thể đọc nó mà không cần kết nối mạng. Chạy rustup doc để mở tài liệu này trong trình duyệt.

Bất cứ khi nào một kiểu hay hàm được cung cấp bởi thư viện chuẩn mà bạn không chắc về chức năng hay cách sử dụng của nó, bạn có thể dùng tài liệu API để tìm ra.

Source

https://doc.rust-lang.org/stable/book/ch01-01-installation.html

Bài liên quan

comments powered by Disqus