Làm quen với tmux

image

Cấu hình

Cấu hình cho tmux có thể được thêm vào file $HOME/.tmux.conf.

Phím tắt

  • Reload .tmux.conf

    Reload file cấu hình với phím tắt Ctrl-b r:

    bind-key r source ~/.tmux.conf
    
[Đọc tiếp]
tmux