sound test | Leopold FC980M BT Silent Red Switch (White Grey)

Silent Red gõ rất thích mỗi tội khi kết nối bluetooth thì đèn capslock/numlock không sáng :(. Kết nối qua USB thì đèn vẫn sáng bình thường.

comments powered by Disqus