Thay đổi dung lượng phân vùng LVM

Giả sử ta có 2 phân vùng: /dev/fedora/root/dev/fedora/home, và muốn cắt bớt dùng lượng từ phần vùng root sang cho home.

Boot vào live boot USB.

Chắc chắn rằng phân vùng không được mount.

Kiểm tra file system trên 2 phân vùng xem có vấn đề gì không

$ sudo e2fsck /dev/fedora/root
$ sudo e2fsck /dev/fedora/home

Giảm kích thước file system ở phân vùng root

$ sudo resize2fs /dev/fedora/root <desired size>

# Ví dụ
$ sudo resize2fs /dev/fedora/root 30G

Giảm kích thước của phân vùng /dev/fedora/root (kích thước phân vùng phải lớn hơn hoặc bằng kích thước file system)

$ sudo lvreduce -L <desired size> /dev/fedora/root

# Ví dụ
$ sudo lvreduce -L 30G /dev/fedora/root

Kiểm tra file system của /dev/fedora/root lần nữa

$ sudo e2fsck /dev/fedora/root

Nếu không có vấn đề gì thì tăng dung lượng phân vùng home

$ sudo lvextend -l +100%FREE /dev/fedora/home

Tăng dụng lượng file system của phân vùng home

$ sudo e2fsck -f /dev/fedora/home
$ sudo resize2fs /dev/fedora/home

Thử mount lại root và home để kiểm tra dung lượng sau khi thay đổi. Nếu đúng thì khởi động lại máy là xong.

lvm 
comments powered by Disqus