[Rust Book] 3.4. Comment

Comments

Các lập trình viên cố gắng để làm cho code của họ dễ hiểu, nhưng đôi khi phải cần thêm những đoạn giải thích. Trong những trường hợp này, lập trình viên sẽ để lại comment trong source code của họ, thứ mà trình biên dịch sẽ bỏ qua nhưng người đọc source code có thể thấy hữu dụng.

Ví dụ về một comment đơn giản:

// hello, world

Trong Rust, cách để bắt đầu một comment là dùng hai ký tự gạch chéo, và comment sẽ được tính từ đó cho tới hết dòng. Với những comment dài nhiều dòng, bạn cần thêm // cho từng dòng, như thế này:

// So we’re doing something complicated here, long enough that we need
// multiple lines of comments to do it! Whew! Hopefully, this comment will
// explain what’s going on.

Comment cũng có thể được đặt ở cuối dòng code:

fn main() {
    let lucky_number = 7; // I’m feeling lucky today
}

Nhưng bạn sẽ thường thấy chúng hơn ở dạng đứng ở một dòng riêng phía trên dòng code mà nó chú thích:

fn main() {
    // I’m feeling lucky today
    let lucky_number = 7;
}

Rust còn có một loại comment khác, comment để làm tài liệu (documentation comment), chúng ta sẽ nói về nó ở phần “Publishing a Crate to Crates.io” trong Chương 14.

Source

https://doc.rust-lang.org/stable/book/ch03-04-comments.html

Bài liên quan

comments powered by Disqus